2015.02.03 Kvietimas teikti projektų paraiškas

posted in: Naujienos | 0

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

1.  Bendra informacija:

–   Projektų paraiškų teikimo terminas: iki 2015 m. birželio 1 d. imtinai.

–   GVF finansuojamų projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: nuo 2015 m. liepos 7 d. imtinai. Tikslią projekto pabaigos datą paraiškoje nurodo projekto vykdytojas.

–   Geros valios fondo (toliau – GVF) lėšos projektams skiriamos tik konkurso (atrankos) būdu.

 

2.  Kokie projektai gali būti finansuojami:

–   GVF lėšomis remiami religiniai, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, švietimo, mokslo projektai, skirti Lietuvos žydų tikslams Lietuvoje.

 

3.  Galimi projektų paraiškų teikėjai:

–   Projektų paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys.

 

4.  Finansavimo sąlygos:

–   GVF gali skirti ne daugiau kaip 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų ir ne daugiau kaip 30,000.00 eurų. Išimtiniais atvejais, projekto vykdytojui pateikus Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės projekto vykdytojui išduotą pažymą apie ypatingą projekto svarbą Lietuvos žydams, GVF, valdybos sprendimu, gali skirti ir didesnį finansavimą, ir/arba intensyvesnį (iki 100 procentų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų) projekto finansavimą.

–   Lėšos projekto įgyvendinimui pervedamos dalimis už kalendorinių metų ketvirčius. Jei GVF skiria iki 7,500.00 eurų imtinai, lėšos pervedamos viena dalimi.

–   Projekto administravimo išlaidoms projekto sąmatoje vykdytojas gali numatyti ne daugiau kaip 20 procentų visų projekto įgyvendinimui iš GVF prašomų lėšų. Nenumatytoms išlaidoms projekto sąmatoje vykdytojas gali numatyti ne daugiau kaip 10 procentų visų projekto įgyvendinimui iš GVF prašomų lėšų.

–   Lėšos, gautos iš GVF, turi būti apskaitomos atskirai ir laikomos atskiroje banko sąskaitoje.

–   Jei GVF valdyba nusprendžia finansuoti projektą, tarp projekto pareiškėjo ir GVF yra sudaroma sutartis, kurioje detaliai išdėstomos visos sąlygos. Jei pareiškėjas nesilaiko GVF nustatytų taisyklių ir procedūrų, pareiškėjas privalo grąžinti visas iš GVF gautas lėšas per 14 kalendorinių dienų nuo GVF pareikalavimo.

–   GVF nekompensuoja išlaidų, patirtų iki sutarties dėl projekto finansavimo tarp projekto vykdytojo ir GVF pasirašymo datos.

 

5.  Ataskaitos:

–   Projekto vykdytojas turi pateikti finansines ir veiklos ataskaitas.

–   Užpildyta finansinės ataskaitos forma pateikiama už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 15 dienos (pavyzdžiui, iki spalio 15 d. pateikiama finansinė ataskaita už antrą kalendorinių metų ketvirtį (liepos – rugsėjo mėnesius). Kol nėra atsiskaityta už praėjusį ketvirtį, projekto vykdytojui nėra pervedamos tolesnės numatytos lėšos. Finansinė ataskaita yra suminė: projekto vykdymo pabaigoje pateikiamoje finansinėje ataskaitoje turi atsispindėti tiek pirmojo, tiek kitų ketvirčių išlaidos. Finalinė finansinė ataskaita pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos datos, nurodytos pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje. Įgyvendinus projektą, nepanaudotos lėšos pervedamos atgal į GVF banko sąskaitą.

–   Užpildyta finalinė veiklos ataskaitos forma pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos datos, nurodytos pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje.

 

6.  Projekto paraiškos teikimo procedūra:

–   Pareiškėjas turi pateikti užpildytas nustatytos formos projekto paraiškos (vienas įstaigos vadovo pasirašytas egzempliorius) ir sąmatos formų (vienas įstaigos vadovo pasirašytas egzempliorius) bei reikiamų priedų (nurodytus projekto paraiškos formoje) popierinius variantus. Reikiamas paraiškos formas rasite GVF internetinėje svetainėje www.gvf.lt/projektai .

–   Taip pat būtina pateikti elektroninius paraiškos ir sąmatos variantus, atitinkančius popierines versijas (atsiųsti elektroniniu paštu info@gvf.lt arba įrašyti į elektroninę laikmeną (USB raktą/CD) ir pristatyti).

–   Netaisyklingai užpildyta projekto paraiška (kurią sudaro paraiškos forma, sąmatos forma ir reikiami priedai) ir/arba projekto paraiška, pateikta pasibaigus projektų paraiškų teikimo terminui, bus automatiškai atmetama.

–   Projekto paraiška GVF pateikiama registruotu paštu arba pristatoma į GVF biurą adresu Pylimo g. 4, LT-01117, Vilnius. Pašto įstaigos spaudas, kuriame nurodyta išsiuntimo data, laikomas dokumentų pateikimo data.

 

7.  Projektų paraiškų vertinimo procedūra:

–   Pasibaigus projektų teikimo terminui, GVF pateiktos, užregistruotos ir formalius reikalavimus atitinkančios projektų paraiškos perduodamos Projektų atrankos komitetui, kuris įvertina projektų paraiškas pagal kriterijus, nurodytus GVF teisės aktuose (projekto svarbą/vertę Lietuvos žydams, projekto meninę, edukacinę, pažintinę, socialinę vertę Lietuvos žydams ir kt.), ir teikia GVF valdybai savo rekomendacijas dėl projektų paraiškų finansavimo.

–   GVF valdyba galutinius sprendimus dėl projektų paraiškų finansavimo priims iki 2015 m. birželio 30 d.

–   Iki 2015 m. liepos 7 d. pareiškėjai bus informuoti apie GVF valdybos priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo. Su pareiškėjais, kurių projektus valdyba nuspręs finansuoti, bus sudarytos finansavimo sutartys. Sąrašas projektų, kuriuos GVF valdyba nuspręs finansuoti, iki 2015 m. liepos 7 d. bus paskelbtas GVF internetinėje svetainėje www.gvf.lt .