Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“, 302702699 (toliau – Geros valios fondas) rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Geros valios fondas naudoja informaciją, kurią pateikiate prenumeruodami Geros valios fondo naujienlaikraštį, registruodamiesi ir atlikdami E-parduotuvėje užsakymą/us ar siųsdami užklausas mums, o taip pat Geros valios fondui pateikdami prašymą išmokėti piniginę kompensaciją už neteisėtai nusavintą Lietuvos žydų nekilnojamąjį turtą. Informaciją sudaro vardas, pavardė, el. pašto ir užsakymo/ų pristatymo adresai, kita kontaktinė ir mokėjimų už užsakymus informacija, o taip pat kartu su prašymu išmokėti piniginę kompensaciją už neteisėtai nusavintą Lietuvos žydų nekilnojamąjį turtą pateikta informacija (visi kartu – Asmens duomenys) siekiant Geros valios fondui tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas bei laiku suteikti aktualias naujienas.

Bendrosios nuostatos

Geros valios fondas jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo naujienų, prekių ar paslaugų per Geros valios fondo valdomas elektronines sistemas. Geros valios fondas  nenaudoja Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Geros valios fondas  naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.

Geros valios fondas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
  4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Geros valios fondas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  1. Apdoroti Jūsų užklausas;
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

  1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
  2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  3. Geros valios fondas gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@gvf.lt;
  4. Geros valios fondo naujienlaikraščio prenumeratoriai ir El-parduotuvės užsakovai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 dienų nuo laiško gavimo el. paštu info@gvf.lt.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai naujienlaikraščio prenumeratoriams  siunčiami elektroniniu paštu. Geros valios fondas gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@gvf.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2023-02-08.