LIETUVOS ŽYDŲ STUDENTŲ STUDIJŲ FINANSAVIMO TAISYKLĖS

1. Paraiškas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei (toliau – LŽB) dėl studijų finansavimo gali teikti LŽB (jos skėtinių organizacijų) nariai (abiturientai, esami studentai: bakalauro, magistro ir doktorantūros laipsnių siekiantys, ir kt.).

2. Bendros finansavimo taisyklės:

– pareiškėjams gali būti skiriama iki 50 proc. jų studijų (mokslo) kainos stipendija vieneriems mokslo metams, o taip pat iki 50 proc. pragyvenimo ir kitų su studijomis mokslo įstaigose susijusių išlaidų finansavimui;

– prioritetas pirmiausiai teikiamas pareiškėjo mokslo / studijų finansavimui, ir tik po to  pragyvenimo išlaidų finansavimui;

– jei pareiškėjas studijuoja šalyse (valstybėse), kuriose mokslas yra mokamas, o pareiškėjas dėl savo gabumų gauna nemokamas studijas, jis gali LŽB prašyti padengti iki 50 proc. pragyvenimo išlaidų (ši nuostata/taisyklė netaikoma toms šalims / valstybėms, kur mokslai yra nemokami);

– jei pareiškėjas pašalinamas iš studijų mokslo įstaigose dėl savo kaltės (už nepažangumą, nelankomumą ar pan.), jis privalo grąžinti LŽB visą suteiktą finansavimą;

– kitiems mokslo metams studijų (stipendijų, pragyvenimo ir kitų su studijomis susijusių išlaidų) mokslo įstaigose finansavimas gali būti pakartotinai skiriamas tik įvertinus pareiškėjo (studento) praėjusių mokslo metų akademinius pasiekimus ir studentui pateikus kitus dokumentus, kurių LŽB gali pareikalauti;

– LŽB lėšos pareiškėjų studijų (mokslo) finansavimui pareiškėjams nepervedamos į asmeninę sąskaita, o yra pervedamos tiesiogiai į oficialiai nurodytą mokslo įstaigos banko sąskaitą.

3. Pareiškėjai paraiškas dėl studijų finansavimo LŽB gali teikti ištisus metus, tačiau ne vėliau, kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki ateinančių mokslo metų pradžios. LŽB nekompensuoja pareiškėjų jau sumokėtų mokesčių už mokslą.

4. Pareiškėjai turi LŽB pateikti šiuos dokumentus (patvirtintas jų kopijas):

– užpildytą paraiškos formą (pridedama),

– gyvenimo aprašymą (iki 2 psl.),

– motyvacinį laišką (iki 2 psl.),

– tėvų (įtėvių) metines pajamų deklaracijas už paskutinius 2 metus (ar kitą dokumentą, iš kurio turinio matytųsi šios pajamos),

– narystę LŽB (jos skėtinėse organizacijose) įrodantį dokumentą,

– kitus dokumentus, kurių LŽB gali pareikalauti.

Jei paraišką LŽB teikia abiturientas, jis turi pateikti brandos atestatą ir jo priedą. Jei paraišką teikia esamas studentas, turi pateikti oficialų raštą iš mokslo įstaigos, kuriame būtų nurodyti: praėjusių mokslo metų akademiniai rezultatai; visa studento studijų (mokslo) kaina; kaina už vienerius mokslo metus; informacija, jog už mokslą nėra sumokėta; bei pragyvenimo mokslo įstaigos suteikiamame gyvenamajame plote (bendrabutyje ar pan.) kaina už vienerius metus (jei jis skiriamas/suteikiamas). Mokslo įstaigos rašte turi būti nurodyta kokia studentui yra skirta stipendija (ar ji skirta apskritai), ar pragyvenimui mokslo įstaiga suteikia pareiškėjui gyvenamąjį plotą (bendrabutį ar pan.), o taip pat nurodyti reikiami mokslo įstaigos banko rekvizitai galimam bankiniam pavedimui už pareiškėjo studijų/mokslo užmokestį įvykdyti , jei toks sprendimas LŽB būtų priimtas.

5. Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

– motyvacija;

– akademiniai/profesiniai rezultatai;

– visuomeninė veikla ir veikla LŽB bendruomenėje;

– rekomendacijos (mokytojų, dėstytojų, darbo/praktikos vadovo ir pan.);

– motyvacija/tikslas/galimybės prisidėti prie LŽB veiklos;

– tėvų (įtėvių) pajamos;

– kiti LŽB manymu reikalingi kriterijai.

6. Apie priimtą sprendimą pareiškėjai informuojami arba raštu, arba el.paštu, arba telefonu. Su atrinktais pareiškėjais LŽB sudaro sutartis  dėl studijų finansavimo.

____________

Paraiškos forma stipendijai (.docx)