Dėl projektų ataskaitų pateikimo metų pabaigoje

Dėl projektų ataskaitų pateikimo metų pabaigoje

posted in: Naujienos | 0

Artėjant 2016 metų pabaigai, Geros valios fondas norėtų maloniai priminti projektų vykdytojams, kad projektų vykdytojai, vadovaujantis Sutarties 2.2.4 punktu už įgyvendinamų projektų etapus, kurie pasibaigia kiekvieno metų ketvirčio paskutinę dieną, įgyvendinimą privalo atsiskaityti dalimis, pateikiant finansinę ataskaitą (projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą) ir veiklos ataskaitą iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Geros valios fondui pateiktos ketvirtinės finansinės ataskaitos tikslinti, koreguoti ar keisti po nustatyto pateikimo termino negalima.

Tikslinti, koreguoti ar keisti pateiktus ankstesnio ketvirčio duomenis galima sekančio ketvirčio finansinėje ataskaitoje arba galutinėje IV ketv. finasinėje  ataskaitoje, jei projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2016-12- 31, kartu pateikiant aiškinamąjį raštą, kuriame detaliai paaiškinami ankstesnėje finansinėje ataskaitoje nurodyti netikslumai ir nurodomos priežastys dėl finansinėje ataskaitoje atsiradusių netikslumų. Taip pat projektų vykdytojai turi teisę ankstesnių ketvirčių patirtų projekto išlaidų pagrindžiamus dokumentus įtraukti į sekančio ketvirčio ar galutinę finansinę ataskaitą, jei šie patirtų išlaidų pagrindžiamieji dokumentai nebuvo įtraukti į einamojo laikotarpio finansinę ataskaitą.

Primename, kad projektų vykdytojai IV ketvirčio galutines finansines ataskaitas, jei projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2016-12- 31 turi pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 15 d. Prašome užtikrinti savalaikį vykdomų projektų veiklos ir finansinių ataskaitų pateikimą. 

Ataskaitos, pateiktos vėliau nei per Sutarties 2.2.4 punkte nustatytą terminą, gali būti nepriimamos, o skirtos lėšos laikomos nepanaudotomis ir pripažįstamos grąžintinomis Geros valios fondui per jo nustatytą terminą, nebent projekto vykdytojas nurodo nenumatytas priežastis (force majeure), dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir pateikia tai įrodančius dokumentus, o Geros valios fondo direktorius ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia ataskaitų pateikimo terminą pratęsti. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis:

Finansininkė Neringa Stankevičienė

El. paštas: report@gvf.lt