Paraiška

VšĮ Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamą turtą disponavimo fondas

Pylimo g. 4, LT-01117 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 302702699

www.gvf.lt

2023 m. vasario mėn.

Nuo 1991 m. Lietuvos Respublikoje buvo priimta eilė įstatymų, reglamentuojančių totalitarinių režimų okupacijos laikotarpiu nacionalizuoto ar kitaip neteisėtai nusavinto privataus nekilnojamojo turto restituciją. Šių įstatymų pagrindu pretendentų gauti kompensaciją tinkamumas priklausė nuo dabartinės Lietuvos Respublikos pilietybės ir iš esmės neįtraukė daugumos Holokaustą išgyvenusių asmenų ir jų šeimų, kurie nebegyveno Lietuvoje. Reaguodama į tai, Lietuvos Respublika neseniai, 2023 m. sausio 1 d., pakeitė Lietuvos Respublikos Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymą Nr. XI-1470 (toliau – Įstatymas), siekdama sušvelninti kai kurias istorines neteisybes, kurias Holokausto aukoms sukėlė ribojantys, sudėtingi ir besikeičiantys pilietybės įstatymai. Įstatymu Lietuvos Respublika įsipareigojo mokėti vienkartinę simbolinę išmoką reikalavimus atitinkantiems Lietuvos žydams ar jų įpėdiniams, kurių turtas nebuvo grąžintas galiojančių restitucijos teisės aktų kontekste. Šiam tikslui įgyvendinti Lietuvos Respublika, vadovaudamasi Įstatymu, skyrė 5-10 mln. eurų. Geros valios fondas (GVF) buvo paskirtas kaip subjektas, atsakingas už lėšų administravimą ir lėšų paskirstymą reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams.

Tikslią sumą, kuri bus paskirstyta kiekvienam asmeniui, bus galima apskaičiuoti tik tada, kai bus nustatytas bendras patvirtintų pareiškėjų skaičius.

Žemiau išvardyti asmenys yra tinkami programos pareiškėjai:

Turto savininkai, kurie apibrėžiami kaip:

  • Žydų kilmės asmenys, kurie gyveno Lietuvoje bet kuriuo metu iki 1945 m. gegužės 8 d.; ir
  • Kuriems priklausė turtas, kuris buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas totalitarinių režimų okupacijų metais laikotarpiu nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 10 d.; ir
  • Kurie neturėjo teisinių galimybių atkurti turtinių teisių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (*1), nes jie nebuvo Lietuvos Respublikos piliečiai laikotarpiu nuo 1991 m. birželio 18 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.
 • Turto savininkų paveldėtojai pagal 1997 m. Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymą (*2):
  • Kai jau nebėra turto savininko, turto savininko sutuoktinis ar vaikai (įvaikiai) gali teikti prašymą, o tais atvejais, kai jie yra mirę, turto savininko anūkai ar anūkų sutuoktiniai gali teikti prašymą.
  • Prašymus taip pat gali teikti turto savininko testamente nurodyti paveldėtojai, o tais atvejais, kai jie yra mirę, prašymus gali teikti jų sutuoktiniai, vaikai (įvaikiai), anūkai ar anūkų sutuoktiniai.

*1 Žr.: Lietuvos Respublikos įstatymas dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų, (1991 m. birželio 18, Nr. I-1454), prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1445?jfwid.

*2 Žr.: Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (1997 m. liepos 1 d., Nr. VIII-359), 2 straipsnis, prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41505/asr. Atkreipkite dėmesį, kad informacija apie pilietybę nebegalioja..

Žemiau išvardytos nekilnojamojo turto rūšys yra tinkamos gauti simbolinę kompensaciją:

 1. Ūkiniais ir komerciniais tikslais naudojami statiniai kartu su jų priklausiniais.
 2. Gyvenamieji namai kartu su jų priklausiniais.
 3. Butai kartu su jų priklausiniais.

Žemė nėra tinkama gauti šią simbolinę kompensaciją.

UŽPILDYTOS PARAIŠKOS TURI BŪTI PATEIKIAMOS VIENU IŠ ŽEMIAU NURODYTŲ BŪDŲ IKI 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Internetinė forma: Pareiškėjai internetinę paraiškos formą gali užpildyti čia: https://gvf.lt/vienkartinio-mokejimo-paraiska/
Paštas: VšĮ “ Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas”
Pylimo g. 4, LT-01117 Vilnius, Lietuva
Faksas: +370 5 2075798
El. paštas: Paraiškos gali būti pateikiamos GVF elektroniniu paštu rolandas@gvf.lt ar natalija@gvf.lt
Pristatymas į GVF: Pareiškėjai paraiškas gali tiesiogiai pristatyti į VšĮ “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas”
Pylimo g. 4, Vilnius, Lietuva


Vienkartinė išmoka gali būti apmokestinama ir gali turėti įtakos jūsų galimybėms gauti arba išlaikyti valstybės paramą. Jūs privalote patikrinti, ar šis mokėjimas yra apmokestinamas ir ar jis turės įtakos valstybės išmokoms ar pagalbai. GVF nebus atsakinga už prarastą statusą, išmokas ar pajamas, atsiradusias dėl to, kad sutikote gauti šią vienkartinę kompensaciją.

Paraiškos, gautos po 2023 m. gruodžio 31 d., nebus svarstomos. Kompensacijų mokėjimus patvirtintiems pareiškėjams tikimasi atlikti iki 2025 m. liepos 1 d.

Jums nereikia niekam sumokėti už šią paraiškos formą ir jums nereikia gauti pagalbos užpildant ir (arba) pateikiant šią paraiškos formą. Jei turite klausimų, kreipkitės į Geros valios fondą tel. +370 5 261 12 59 arba el. paštu rolandas@gvf.lt arba natalija@gvf.lt.

Dėkojame už Jūsų skiriamą atidų dėmesį šiame rašte aprašytiems reikalavimams.

Pagarbiai,

Andrew Baker

Geros valios fondo valdybos bendrapirmininkas

Faina Kukliansky

Geros valios fondo valdybos bendrapirmininkė

Checkboxes

1 Skyrius: Asmeninė informacija


Pareiškėjas

Turto savininko duomenys (jei tai ne Pareiškėjas)

Jei turto savininkas yra miręs:

2 Skyrius: Tinkamumas


Atidžiai perskaitykite toliau pateiktus teiginius ir pažymėkite tinkamus atsakymus

Checkboxes

AR

Checkboxes
Radio Buttons

IR (PASIRINKITE VISKĄ, KAS TINKA)

Checkboxes

IR

Checkboxes
Checkboxes

IR

Checkboxes
Checkboxes

3 Skyrius: Informacija apie kitus paveldėtojus


Ar be Jūsų yra kitų turto savininko teisių perėmėjų (našlys (-ė), vaikas, anūkas (-ė) ar kt.)? (pasirinkite vieną)

4 Skyrius: Informacija apie neteisėtai nusavintą nekilnojamąjį turtą


Nekilnojamojo turto vieta (informacija iš kadastro, saugoma regioninėje žemės registro įstaigoje)

Nekilnojamojo turto rūšis (pasirinkite viską, kas tinka) *

5 Skyrius: Paraišką pagrindžiantys dokumentai, pridedami prie paraiškos


Pridėkite visų susijusių dokumentų, patvirtinančių šioje paraiškoje pateiktą informaciją, fotokopijas ir toliau nurodykite visus dokumentus, kurie bus pridėti prie paraiškos. Visi dokumentai užsienio kalba turi būti išversti į lietuvių arba anglų kalbas.

Galiojantis dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjo pilietybę (paso / asmens tapatybės kortelės kopija) *
File Upload *
Įkelti failą Įkelti failą
Maximum upload size: 2.1MB

Dokumentai, įrodantys

Šis sąrašas nėra baigtinis, todėl pareiškėjai neprivalo turėti kiekvieno iš šių punktų kopijos.

Checkboxes
File Upload
Įkelti failą Įkelti failą
Maximum upload size: 2.1MB

Dokumentai, kuo tiksliau

Šis sąrašas nėra baigtinis, todėl pareiškėjai neprivalo turėti kiekvieno iš šių punktų kopijos.

Checkboxes
File Upload
Įkelti failą Įkelti failą
Maximum upload size: 2.1MB

Jei pirminis turto savininkas yra miręs, pareiškėjas turi patvirtinti savo šeiminius ryšius su turto savininku.

Šis sąrašas nėra baigtinis, todėl pareiškėjai neprivalo turėti kiekvieno iš šių punktų kopijos.

Checkboxes
File Upload
Įkelti failą Įkelti failą
Maximum upload size: 2.1MB

Jei pirminis turto savininkas yra miręs, pareiškėjas turi pateikti tai patvirtinančio mirties liudijimo ar kito oficialaus dokumento (pvz., valstybės archyvų išduotų pažymų, valstybės registrų įrašų ir kt.) kopiją.

Jei miręs ir turto savininko sutuoktinis (-ė) arba vaikai, taip pat turi būti pateiktas galiojantis tai patvirtinantis dokumentas.

File Upload
Įkelti failą Įkelti failą
Maximum upload size: 2.1MB

Jei taikoma, pateikiama informacija ir dokumentai apie tai, kada ir kur pirminis savininkas arba pareiškėjas anksčiau kreipėsi dėl nekilnojamojo turto grąžinimo pagal 1991 m. Lietuvos Respublikos įstatymą dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų, ir koks atsakymas buvo gautas.
File Upload
Įkelti failą Įkelti failą
Maximum upload size: 2.1MB

6 Skyrius: Informacija apie apmokėjimą


Jei Jūsų paraiška bus patvirtinta, Jūsų vienkartinis apmokėjimas bus atliktas BANKINIU PAVEDIMU į Jūsų nurodytą sąskaitą. Čekiai negali būti išduodami. Pareiškėjai paraiškos pateikimo metu turi būti gyvi. Jei Jums reikia pagalbos dėl Jūsų banko informacijos, susisiekite su savo banku. Banko sąskaita turi būti Jūsų vardu. Bankui neturi būti taikomos JAV ar ES sankcijos. Mokėjimas bus atliktas iš eurų sąskaitos.

JEI ĮMANOMA, PRIDĖKITE NEGALIOJANTĮ ČEKĮ (VOID CHECK) ARBA JŪSŲ BANKO PASIRAŠYTĄ DOKUMENTĄ, KAD PATVIRTINTUMĖTE DUOMENIS

Kokio tipo sąskaitą nurodote?
Kokia valiuta galite gauti pinigus į savo sąskaitą?

JAV BANKAMS


VISOMS KITOMS VALSTYBĖMS


Kad gautumėte bankinius pavedimus, Jums gali prireikti BANKO TARPININKO AR BANKO RESPONDENTO

Papildomai TIK Kanados bankams


Papildomai TIK Australijos bankams


Papildomai TIK Jungtinės Karalystės (JK) bankams


7 Skyrius: Pareiškimai


 • Pareiškiu, kad visa aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Žinau, kad sąmoningai pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją, mano paraiška bus atmesta. Teigiami sprendimai, priimti melagingos informacijos pagrindu, bus anuliuoti ir aš grąžinsiu visą GVF man išmokėtą sumą.
 • Pagal šį pareiškimą, tuo atveju, jei aš privalėsiu grąžinti mokėjimą GVF, sutinku, kad aš taip pat būsiu įpareigotas atlyginti visas GVF išlaidas, patirtas dėl tokių mokėjimų grąžinimo.
 • Žinau, kad neturiu juridinės teisės gauti šią kompensaciją. Nenukrypdamas nuo to, kas išdėstyta pirmiau, aš neatšaukiamai atsisakau – kiek tai yra teisiškai priimtina – bet kokių pretenzijų, susijusių su šia paraiška arba jos vertinimu, kurias turiu ar vėliau galiu pareikšti GVF.
 • Besąlygiškai sutinku, kad Vilnius, Lietuva yra šios programos išimtinės jurisdikcijos teismas.
 • Sutinku, kad GVF gali prašyti iš manęs papildomų dokumentų ir informacijos, kad galėtų vertinti mano paraišką.

8 Skyrius: Sutikimas


Įgalioju Lietuvos, Vokietijos ir užsienio valdžios institucijas, teismus ir archyvus suteikti GVF prieigą prie mano kompensacijų bylų, įskaitant tas, kurios yra pagrįstos Bundesentschädigungsgesetz, Vokietijos Wiedergutmachung žemių vyriausybių įstatymais ir nuostatomis arba Vokietijos federalinėmis ar Valstybės sunkumų lėšomis, skirtomis nukentėjusiems nuo nacionalsocialistinio persekiojimo, taip pat suteikti informaciją, reikalingą mano prašymui išnagrinėti ir įvykdyti. Įgalioju Žydų materialinių pretenzijų prieš Vokietiją konferenciją (Pretenzijų konferencija/Claims Conference) dalytis su manimi susijusia informacija ir dokumentais su GWF.

Žinau, kad šiuose dokumentuose ir informacijoje gali būti pateikta šių kategorijų asmens informacija: vardas, pavardė, adresas, amžius, gimimo data, lytis, išsilavinimas, profesija, asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines ar ideologines pažiūras, religinius įsitikinimus ar narystę sąjungoje ir duomenys apie sveikatą.

Suprantu, kad šioje formoje pateikta informacija apie mane ir kitus asmenis („trečiosios šalys“) bus tvarkoma pagal GVF privatumo politiką, kurią galima rasti adresu https://gvf.lt/fondas/privatumo-politika/. Patvirtinu, kad informavau šias trečiąsias šalis apie šią politiką ir turiu jų leidimą, skirtą Pretenzijų konferencijai ir bet kurioms trečiosioms šalims, nurodytoms pranešime, tvarkyti jų asmeninę informaciją šioje paraiškos formoje.

Šių duomenų tvarkymo tikslas – apdoroti mano paraišką dėl kompensacijos iš Lietuvos fondo.

Suprantu, kad su šia paraiška susiję asmens duomenys gali būti prieinami Pretenzijų konferencijai mano paraiškos apdorojimo tikslais.

Informacija, susijusi su mano etnine ir rasine kilme, religiniais įsitikinimais ir sveikata, pagal Europos duomenų apsaugos įstatymą yra laikoma specialios kategorijos duomenimis („neskelbtini asmens duomenys“). Mums reikia jūsų aiškaus sutikimo pagal Europos duomenų apsaugos įstatymus, kad galėtume tvarkyti neskelbtinus asmens duomenis.

Pasirašydamas žemiau, kad galėčiau nustatyti savo tinkamumą šiai kompensavimo programai ir gauti mokėjimą, aš aiškiai sutinku su tuo, kad:

 • Mano neskelbtinus asmens duomenis, jei reikia, tvarkys GVF, kad nustatytų mano tinkamumą gauti kompensaciją iš Lietuvos fondo.
 • Mano neskelbtini asmens duomenys, jei reikia, bus pasidalinti su Pretenzijų konferencija.
 • Jei reikia, šioje formoje pateikti mano asmens duomenys ir neskelbtini asmens duomenys bus perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų.

Suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdamas atšaukti savo sutikimą, pasinaudoti savo teisėmis pagal privatumo politiką arba pateikti bet kokius skundus, aš suprantu, kad turiu kreiptis į GVF adresu info@gvf.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, vykdyto sutikimo pagrindu iki jį atšaukiant, teisėtumui. Jei atšaukiu savo sutikimą, suprantu, kad GVF gali nesugebėti apdoroti mano paraiškos arba vykdyti savo įsipareigojimų, reikalingų atlikti bet kokį mokėjimą.

9 Skyrius: Pasirašymas


Prie šios paraiškos turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei pareiškėjas negali pasirašyti šios paraiškos formos, jo vardu gali pasirašyti jo įgaliotas asmuo, o prie šio prašymo turi būti pridėta įgaliojimo fotokopija.

UŽPILDYTAS PARAIŠKAS GVF TURI GAUTI IKI 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

PARAIŠKOS, GAUTOS PO ŠIO TERMINO, NEBUS SVARSTOMOS JOKIOMIS APLINKYBĖMIS.

Įkelti elektroniniu parašu pasirašytą patvirtinimą dėl paraiškos pateikimo internetu *
File Upload *

Paraiškos pateikti nebegalite.